TARİH GÖSTERİYOR Kİ - 2

TARİH GÖSTERİYOR Kİ - 2

03/10/2015

Hakikatteher ilerlemenin ve yükselmenin hâmisi ve teşvikcisi olan İslamiyyeti,ilmin,fennin,yiğitliğn düşmanı gibi göstermeye yeltendiler.Genç nesillerin,bilgisiz,dinsiz kalmasını,onları manevi cepheden vurmayı hedef edindiler.Bu yolda milyonlar döktüler.İlm ve iman silahları çürümüş,hırs ve şehvetlerine kapılmış olan bazı cahiller, kafirlerin bu hücumları ile hemen bozuldu.Bunlardan bir kısmı,isimlerini siper edinip,Müslüman görünerek,fen adamı,kalem sahibi ve din âlimi,hatta Müslümanların hâmisi şekline girip,temiz gençlerin imanlarını çalmaya koyuldular. Kötülükleri hüner şeklinde,imânsızlığı moda şeklinde gösterdiler.Dini,imanı olanlara,softa,gerici denildi.Din bilgilerine,İslamın kıymetli kitaplarına,irtica,gericilik ve taassup diyenler oldu.Kendilerinde bulunan ahlaksızlık ve şerefsizlikleri,Müslümanlara,İslam büyüklerine atf ve isnad ederek,o temiz insanları kötülemeğe,evladları babalarından soğutmağa uğraşdılar.Tarihimize de dil uzatıp,parlak ve şerefli sahifelerini karartmaya,temiz yazılarını lekelemeye,vaka ve vesikaları değiştirmeğe kalkıştılar.Böylece,gençleri dinden,imandan ayırmaya,İslamiyyeti ve Müslümanları yok etmeye çalıştılar.İlmi,fenni,güzel ahlakı,fazileti ve yiğitliği ile dünyaya şan ve şeref saçan ecdadımızın sevgisini genç kalplere yerleştiren mukaddes bağları çözmek,gençliği dedelerinin kemâlâtından,ululuğundan mahrum ve habersiz bırakmak için,kalplere,ruhlara ve vicdanlara hücum  ettiler.                                                                                

Halbuki,anlayamıyorlardı ki,İslamiyyetden uzaklaşdıkça,Resulullahın (Sallallahü aleyhi ve sellem) yolundan ayrıldıkça,ahlak bozulduğu gibi,her vasıtayı yapmakta,her asrın icap ettirdiği yeni bilgilerde üstünlüğü kaybediyor,ecdadımızın askerlikteki,fen ve sanattaki başarılarını gösteremiyor,hatta geri kalmaya başlıyorduk.Bu maskeli dinsizler,böylece,bir taraftan ilmde,fende geri kalmamıza çalışıyor,diğer taraftan da, " İslamiyyet geriliğe sebep oluyor.Garp sanayiine yetişebilmemiz için,bu kara perdeyi kaldırmamız,Şark dininden,çöl kanunlarından kurtulmamız lazımdır." diyorlardı.Bu suretle,maddi ve manevi kıymetlerimizi yıkarak,vatanımıza,milletimize dışarıdaki düşmanların,asırlarca yapmak istedikleri,  fakat yapamadıkları kötülüğü yaptılar.                      

Cenab-ı Hak,bütün insanlara sayılamayacak kadar çok nimet,iyilik vermiştir.Bunların en büyüğü ve kıymetlisi olarak da,Resuller,Nebiler göndererek (Aleyhimüsselavatü vetteslimat) İslamiyyeti,seadet-i ebediyye yolunu göstermiştir.İbrahim suresi,yedinci ayetinde mealen, (Nimetlerimin kıymetini bilir,şükrederseniz,yani emrettiğim gibi kullanırsanız,onları arttırırım.Kıymetlerini bilmez,bunları beğenmezseniz,elinizden alır,şiddetli azap ederim.) buyurmuşdur.    

BİR ASIRDAN BERİ,İSLAMİYYETİN GARİP OLMASI VE SON ZAMANLARDA BÜSBÜTÜN UZAKLAŞARAK;DÜNYANIN KÜFR VE İRTİDAD KARANLIĞI İLE KAPLANMASI,HEP İSLAM NİMETLERİNİN KIYMETLERİNİ BİLMEYİP;ONLARA ŞÜKR ETMEMENİN,ARKA ÇEVİRMENİN NETİCESİDİR!!!                                                                 

Allahü teala,sevdiklerini hayırlı işlere vasıta kıldığı gibi,kendisine inanmayanları,düşmanlık edenleri de, fena yerlerde çalışdırmaktadır.

İslam nimetlerinin elden çıkmasına sebep olanlar iki kısımdır.                                                             

Birincileri,küfrlerini,düşmanlıklarını açıklayan kafirler olup,bunlar bütün silahlı kuvvetleri ile,bütün propaganda vasıtaları ve siyasi oyunları ile,İslamiyyeti yıkmağa uğraşıyorlar.Müslümanlar ,bunları biliyor ve onlardan üstün olmağa çalışıyor.                                                                                    

İkinci kısım kafirler,kendilerine Müslüman ismini ve süsünü verip,din adamı tanıttırıp,Müslümanlığı kendi akılları ile,keyiflerine ve şehvetlerine uygun bir şekle çevirmeğe uğraşıyor,Müslümanlık ismi altında,yeni,uydurma bir din kurmak istiyorlar.Hile ve yalanları ile,sözlerini isbat etmeye,yaldızlı,yaltakçı yazılar ile,Müslümanları aldatmağa çalışıyorlar.Müslümanların çoğu bu düşmanları,bazı sözlerinden ve İslamiyyeti yıkıcı davranışlarından seziyor ise de ,çok kurnaz idare edildikleri için,birçok sözleri revaç bulup,Müslümanlar arasında yerleşiyor.Müslümanlık dini,yavaş yavaş bozularak,bu kafirlerin istedikleri,planladıkları şekle dönüyor.                                  

Bazıları da: ( Bu asırda yaşayabilmemiz için,milletçe,topluca garplılaşmalıyız.) diyor.Bu sözün iki manası vardır.Birincisi garplıların fende,tecrübede,sanatta,imar ve terfih vasıtalarında bulduklarını öğrenmek,yapmakbunlardan istifadeye çalışmakdır ki,bunu İslamiyyet de ,zaten emretmektedir.Fen bilgilerini öğrenmenin farz-ı kifaye olduğu,kitabımın çeşidli yerlerinde,vesikaları ile bildirilmişdir.Resul-i Ekrem " Sallallahü aleyhi ve sellem ",bir hadis-i şerifde ( Hikmet,yani fen ve sanat,müminin kaybettiği malıdır.Nerede bulursa alsın.) buyurdu.Fakat,bu garba uymak değil,ilmi,fenni onlarda bile arayıp almak,onların üstünde olmaya çalışmaktır.İkinci manada garplılaşmak ise,ecdadımızın doğru ve mukaddes yolunu bırakıp,garbın bütün ananesini,adetlerini,ahlaksızlıklarını,pisliklerini ve hepsinden daha acı,daha şaşkın olarak,dinsizliklerini ve putlarını alıp,camileri kilise ve eski sanat eseri şekline sokmak,Müslümanlığa şark dini,gerilik dini,Kuran-ı Kerime çöl kanunu,puta tapmaya,ibadete müzik karıştırmaya garp dini,modern ve medeni din demek ve İslamiyyeti bırakıp,hristiyanlığa,musiki aletleri ile ibadete ,dönmeye,(DİNDE REFORM ) ismini vermektedir.                                                            

Herkes şunu iyi bilsin ki,bu millet ne bugün,ne de onların ümit ile bekledikleri günlerde,bu manada asla garplılaşmayacak ve dinsiz olmayacaktır.           

Ecdadının mukaddesatını ayaklar altında  çiğnetmeyecektir.                                                           

İslamiyyeti yıkmaya çalışan diğer bir kuvvet de,din bilgisi vermek için,din düşmanlarını " güya " susturmak için yazılan mecmualar ve kitaplardır.İmandan ve İslamdan haberi olmayan,tasavvufun hakikatine,ruhuna,inceliklerine ermemiş olan din cahilleri,dünya işlerinde söz sahibi olunca,kendilerini din alimi görüyor ve Müslümanlık sandıkları bozuk düşüncelerini yaymak için veya yalnız para kazanmak için,din kitapları yazıyorlar.Bu kitaplarında,din büyüklerinin sözlerini anlamadıkları,birçok bilgileri yanlış ve ters yazdıkları,acı acı görülüyor.Bazı memleketlerde türeyen mezhepsizleri,dinde reformcuları,İslam alimi olarak tanıtıyorlar.Bunların cahil kafaları ile,sapık düşünceleri ile yazdıkları yıkıcı,bölücü kitaplarını tercüme ederek,din bilgisi diye gençliğin önüne sürüyorlar.Bunların zararlarını,bozuk olduklarını ortaya koyan,yüzkaralarını meydana çıkaran,böylece kazançlarına,milleti sömürmelerine mani olan kitaplarımın basılmasına,yayılmasına mani olmak için bu fakire cahilce,ahmakça iftira ediyorlar.Dünya çıkarları için dinlerini satan münafıklardan bir kısmının,daha da aşırı giderek,tarikatçılık yapıyor gibi yalanları yaydıklarını,böylece beni kanuna karşı suçlu duruma düşürerek,kitaplarımın yasaklatılmasına uğraşdıklarını işittim.Halbuki,hiçbir kitabımda böyle birşey yazılı değildir.Kitabımda tarikatler üzerinde bilgiler varsa da,eski asırlarda yaşamış olan,tasavvuf alimlerinin yazmış oldukları kitaplardan tercüme edilmiştir.Ben de bunları okuyup anlamaya çalışmaktayım.             

Bir tarikat ile ve bir şeyh ile hiçbir ilgim olmamıştır ve yoktur.                                                        

Evet ,İslam Alimi gördüm.Müslümanlığın ne olduğunu ve İslamiyyetin yüksek bilgilerini ondan öğrenmekle şereflendim.         

( Devam edecek )