Made In England-2

Made In England-2

21/11/2015

İngilizler Rus çarı 1. Nikolanın,Kudüste katoliklere karşı ortadoksları ayaklandırdığını ileri sürerek,Rusların Akdeniz’e inmesini istemeyen Fransa imparatoru Bonapartı da ,Türk-Rus Kırım harbine sürüklediler.Kendi çıkarları için yaptıkları bu işbirliği,Türk milletine,mason   Reşid paşanın diplomatik zaferleri olarak tanıtıldı.Düşmanların bu yaldızlı reklamlar ve sahte dostluklarla örtmeye çalıştıkları imha hareketkerini,herkesten önce anlayan Sultan,çok zaman sarayında ağlardı.Memleketi,milleti kemiren düşmanlara karşı koymak için tedbirler arar ve Allahü teala’ya yalvarırdı.Bu sebeple,mason Reşid paşayı,birkaç kere sadrazamlıktan uzaklaştırdı ise de,kendisine ( koca), (büyük) gibi isimler takan bu kurnaz adam,rakiplerini devirip,tekrar işbaşına gelmesini becerirdi.Ne yazık ki,Sultan keder ve üzüntüsünden tüberküloza yakalanıp genç yaşta vefat etti.Sonraki senelerde,devlet koltuklarını kapışanlar ve üniversite hocalıklarına,mahkeme başkanlıklarına getirilenler,hep mason Reşid paşanın yetiştirmeleridir..Böylece, ( Kaht-ı Rical) cevri açılmasına ve Osmanlılara ( Hasta Adam ) denilmesine sebep oldu.                                                                  

İktisad Profesörlerinden Ömer Aksu,22 Ocak 1989’da Türkiye Gazetyesinde neşredilen beyanatında," Bizde,batılılaşma hareketinin başlangıcı olarak 1839 Tanzimat fermanı gösterilir.Biz batıdan almamız gereken şeyin teknoloji olduğunu,kültürün ise Millî olması gerektiğini görememişiz.Batılılaşma hareketine,hristiyanlığı benimseme olarak bakmışız.Mustafa Reşid paşanın İngilizlerle yaptığı ticaret anlaşması,sanayileşmemize en büyük darbeyi vurmuştur." demektedir.                                   

Osmanlı imparatorluğunda,İskoç masonlarının hakimiyyeti devam etti.Padişahlar şehid edildi.Vatanın ve milletin hayrına olan her işe karşı çıkıldı.İsyanlar,ihtilaller birbirini takip etti.Bu vatan hainleri ile en büyük mücadeleyi yapan Cennet mekan 2. Abdülhamid Han oldu.Bundan dolayı,masonlar tarafından (Kızıl Sultan) ilan edildi.Sultan Abdülhamid,imparatorluğu iktisaden yükseltiyor,pek çok mektepler,üniversiteler açıyor,memleketi imar ediyordu.Viyana’dan başka bir eşi Avrupa’da bulunmayan modern tıp fakültesi yaptırdı.1876’da Siyasal Bilgiler fakültesi yapıldı.Hukuk fakültesi ve Sayıştay’ı kurdu.Yüksek Mühendis Mektebi ve yatılı kız lisesi açtı.Avrupa’ya tahsil için giden talebelerin masonlar tarafından aldatılmalarına mani olmak için,Avrupalı profesörleri ve fen adamlarını,yüksek maşlar vererek İstanbul’a getirtti.Vatanına,milletine,dinine bağlı ilim ve fen adamları yetiştirdi.Terkos Gölünün suyunu İstanbul’a getirdi.Bursa’da ipekçilik mektebini,Halkalı’da zirat ve baytar mektebini açtırdı.Hamidiyye kağıt fabrikası,Kadıköy havagazı fabrikası ve Beyrut limanı rıhtımını yaptırdı.Osmanlı sigorta şirketini kurdu.Ereğli,Zonguldak kömür ocaklarını açtırdı.Akıl Hastanesini,hamidiyye Etfal hastanesini,Darülacizeyi kurdurttu.Ordumuzu yeniden kuvvetlendirdi.Zamanında,dünyanın en büyük kara ordusunu tesis etti.Eski gemileri Haliç’e çekip,Avrupada yeni yapılan kruvazör,zırhlılar ile donanmamızı kuvvetlendirdi.( İstanbul-Eskişehir-Ankara),(Eskişehir-Adana-Bağdat),(Adana-Şam-Medine) demiryollarını tesis etti.Osmanlı devletinde,dünyanın en büyük ve en uzun demiryolu şebekesi kuruldu.Abdülhamid Han’ın eserleri bugün bile ayaktadır.Bugün tren ile seyahat edenler,bir baştan bir başa tren istasyonlarının Abdülhamid Han tarafından yaptırıldığını görür.                                        

Yahudiler,,İngilizlerin himayesi ve teşviki ile Filistin topraklarında bir yahudi devleti kurmak istiyorlardı.Bu tehlikeyi ve siyonistlerin faliyetlerini,arzularını çok iyi bilen Abdülhamid han,Filistin toprağından Yahudilere satılmamasını emretti.Dünya siyonizm teşkilatının başkanı Theodor Herzl ve haham Moşe Levi,Sultan Abdülhamid’i ziyaret ederek,yahudiler için toprak satmasını istediler.Sultanın cevabı,(Dünyanın bütün devletleri ayağıma gelseler ve bütün hazinelerini dökseler,size bir karış yer vermem.Ecdadımın kanlarıyla aldıkları ve bugüne kadar muhafaza edilen bu vatan,para ile satılmaz.) olmuştur.                              

Bunun üzerine yahudiler,İttihad terakki fırkası ile işbirliği yaptılar.Bütün şer güçler,Sultana karşı birleştiler.Bugün bize Türkçü,milliyetçi,İslamcı,modern tanıtılan bir çok din adamı,yazar,şair,siyasetçiAbdülhamid Han’a karşı İttihadçılarla işbirliği yaptılar.Enver Paşa,Talat Paşa,Abdullah Cevdet,Mehmet Akif,Said Nursi,Elmalılı Hamdi Yazır bunlardan birkaçıdır.Abdülhamid han,1909’da yahudi ve masonlar tarafından tahttan indirildi.Bütün Müslümanlar öksüz bırakıldı.İttihad ve Terakki’nin başında bulunanlar,İslam düşmanlarını ve masonları devletin en yüksek mevkilerine getirdiler.Hatta,şeyhülislam yaptıkları Hayri ve Musa kazım bile mason idi.Memleketi kana buladılar.Bu İngiliz uşaklarının sebep oldukları Balkan,Çanakkale,Rus ve Filistin cephelerinde,haince,alçakça hazırlanmış İngiliz planları ile,Abdülhamid Han’ın yetiştirmiş olduğu dünyanın birinci kara ordusu yok edildi.Yüzbinlerce vatan evladı şehid edildi.İngilizlerin hileleri ile ,devletin başına geçen masonlar,vatanın en çok birliğe ve müdafaya muhtaç olduğu zamanda,milleti sahipsiz bırakıp kaçtılar.Hain olduklarını böylece de ispat ettiler.                                                                                

Osmanlı imparatorluğunda açılan misyoner mekteplerinde ve kiliselerde aldatılan gayr-i müslim vatandaşlar,Osmanlıya karşı ayaklandırıldı.Mekteplere muallim ve kiliselere papaz ismi ile Avrupadan gelen siyah cübbeli casuslar,gazeteciler,her geldikleri yere para,silah ve fitne getirdiler.Büyük isyanlar oldu.Tarih sayfalarında,insanlık lekesi,vahşeti olarak duran,Ermeni,Bulgar, ve Yunan mezalimi yapıldı.Yunanlıları İzmir’e çıkaran da İngilizler ( Lloyd George ) idi.

( devam edecek)