Made İn England !!!

Made İn England !!!

14/11/2015

İslam düşmanları,bilhassa İngilizler,her türlü vasıtaları kullanarak Müslümanları ilmde,fende geri bıraktılar.Müslümanların ticaret ve sanatlarına mani olundu.İslam ülkelerindeki güzel ahlakı yıkmak,İslam medeniyyetini ortadan kaldırmak,gençlerin İslam ilmlerini öğrenmelerine mani olmak için içki,fuhuş,eğlence,kumar,top oyunları gibi illetler yaygınlaştırıldı.Ahlakı bozmak için,rum,ermeni ve diğer gayr-i müslim kadınlar birer ajan gibi çalıştırıldı.Bir debdebe içerisinde,moda evi,dans kursu,  manken ve artist yetiştirmek gibi hilelerle,genç kızları tuzağa düşürerek,kötü yollara sürüklediler.Bu hususta Müslüman anne-babalara çok büyük vazifeler düşmektedir.Yavrularını bu kafirlerin ellerine düşürmemek için çok uyanık olmalıdırlar.                                                 

Osmanlı Devleti son zamanlarda,Avrupa’ya tahsil için talebeler ve devlet adamları gönderdi.Bunların bazıları aldatıldı,mason yapıldı.Fen ve teknik öğrenecek olanlara,İslamiyyeti ve Osmanlıyı yıkma teknikleri öğretildi.Bunların içinden Osmanlıya ve Müslümanlara en büyük zararı dokunan,Mustafa Reşid Paşa oldu.Londra’da bulunduğu zaman azılı ve sinsi bir İslam düşmanı olarak yetiştirildi.İskoç masonları ile el ele verdi.Sultan Mahmud han,mason M. Reşid Paşanın ihanetlerini görerek idamını ermrettiyse de,ömrü vefa etmedi.Sultanın vefatından sonra,İstanbul’a dönen Reşid Paşa ve arkadaşları,İslamiyyete en büyük zararı yaptılar.                                                                            

1839’da padişah olan Abdülmecid Han,henüz 18 yaşındaydı.Genç ve tecrübesizdi.Etrafındaki âlimlerden kendisini ikaz eden de olmadı.Bu hal,koca İslam devletinde (Yok olma devri)ni başlatmıştır.Abdülmecid,azılı ve sinsi İslam düşmanı olan İngilizlerin tatlı dillerine aldanarak,İskoç masonlarının yetiştirdikleri cahilleri iş başına getirdi.Bunların İslamiyyeti ve devleti içeriden yıkma planlarını hemen anlayamadı.İngiltere’de kurulmuş olan (İskoç mason teşkilatı)nın sinsi üyesi Lord Redeliffe,İstanbul’a sefir olarak atandı.Mustafa Reşid Paşa’nın sadrazam yapılması için çok dil döktü.( M. Reşid Paşa sadrazam olursa,İngiltere ile aranızdaki tüm anlaşmazlıklar kalkarSosyal,ekonomik,askeri sahada ilerlersiniz) diye Padişahı kandırdı.                               

1846’da sadrazam olan mason reşid Paşa,iş başına gelir gelmez,Lord Redeliffe ile birlikte hazırlamış olduğu ve ilan ettiği (Tanzimat Fermanı)na istinaden,büyük vilayetlerde mason locaları açtı.Casusluk ve hıyanet ocakları çalışmaya başladı.Gençler ,din cahili olarak yetiştirildi.Londradan alınan planlarla,bir yandan idari,zirai,askeri değişiklikler yaptılar.Bunlarla gözleri boyadılar.Öte yandan da,İslam ahlakını,ecdad sevgisini,millî birliği parçalamaya başladılar.Yetiştirdikleri kimseleri işbaşına getirdiler.Bu senelerde Avrupa’da fizik,kimya üzerinde dev adımlar atılıyor,yeni buluşlar oluyor,büyük fabrikalar,teknik üniversiteler kuruluyordu.Osmanlılarda bunların hiçbiri yapılmadı.Hatta, Fatih devrinden beri medreselerde okutulmakta olan fen,hesap,hendese,astronomi derslerini büsbütün kaldırdılar.Din adamlarına fen bilgisi lazım değildir diyerek,bilgili âlimlerin yetişmelerine mani oldular.Sonradan gelen İslam düşmanları da,din adamları fen bilmiyor,din adamları cahildir,gericidir diyerek Müslüman evlatlarını İslamiyyetten uzaklaştırmaya çalıştılar.İslamiyyete ve Müslümanlara zararlı olan,İslamın öğrenilmesine mani olan şeylere asrîlik,ilericilik dediler.Çıkardıkları her kanun Müslümanların,devletin aleyhinde idi.Vatanın asıl sahibi olan Müslüman-Türk evlatları ikinci sınıf vatandaş haline getirildi.

Askere gitmeyen Müslümanlara çok büyük para cezaları verilirken,gayr-i müslimlerden çok cüz’i bir para alındı.Bu vatanın evlatları,İngilizlerin tezgahladıkları harblerde şehid olurken,Reşid Paşa’nın ve yetiştirilen diğer masonların oyunları neticesinde,memleketin sanayi ve ticareti gayr-i müslimlerin ve masonların eline geçti.                  

( devam edecek )