Büyüklerin Sözlerine Uyulsaydı !!!

Büyüklerin Sözlerine Uyulsaydı !!!

19/11/2016

Büyük İslam Alimi Hüseyin Hilmi Efendi (Rahmetullahi aleyh) diyor ki; ’’ İslamiyyet, Allahü teala’nın emirleridir. Hâkim Allahü tealadır. Emri de Kur’an-ı Kerimdir. Allahü teala Kur’an-ı Kerimi, yalnızca okumak için göndermedi. Amel için,din âlimlerinin anlayıp fıkıh kitaplarında bildirdiklerini yapmak için gönderdi..Bunları yapacak,yaptıracak da hakiki din alimleridir. Bunlara (Ehl-i sünnet âlimi) denir. Mısır,Suriye,Irak çoktan frenkleşti. Fransızlar,İngilizler,Birinci Cihan Harbinden sonra,buraları işgal ettiler. İslam düşmanlığını,ahlaksızlığı,merhametsizliği getirdiler. Fikir hürriyeti getiriyoruz,diyerek çeşitli fırkalar,partiler kurdular. Her partili,diğerlerine düşman oldu. Milleti parçaladılar. İkinci Cihan Harbinden sonra,çekilip giderken de,din cahili,zalim kimseleri Müslümanların başında bıraktılar. Bu dinsiz hükümetler,zindanları ve idamları ile,hakiki İslam âlimlerini imha ettiler. Muhammed Abduh,Reşid Rıza,Seyyid Kutup,Mevdudi ve Tebliğ Cemaatçileri gibi reformcu,mezhepsiz,sahte din adamları da,kitapları,mecmuaları,gazeteleri ile hakiki din bilgilerini,Ehl-i Sünnet ilimlerini yok ettiler. Müslümanlık,ilim üzerine kurulduğundan,ilim ve âlim kalmayınca,Müslümanlar bozuldu. Bulut olmayınca,yağmur beklemek,mucize istemek olur. Allahü teala bunu yapabilir.Fakat,âdeti böyle değildir. İslam âlimi yetişebilmesi için,İslam ilimleri meydana çıkıp,yayılıp 100 yıl geçmesi lazımdır. Müslüman,yaşadığı memleketin hükümetine isyan etmez. Bölücülük yapmaz.Fitne ve anarşi çıkaranlardan uzak olur. Kendi imanını,ibadetlerini,ahlakını,hareketlerini düzeltmeye çalışır. Mezhepsizlerin,münafıkların kitaplarını,gazetelerini okumaz.Ehl-i sünnet bilgilerini öğrenmeye ve yapmaya çalışır. Kimseye fenalık etmez. Kimsenin canına,malına,hakkına,ırzına,namusuna saldırmaz. İslamiyyete ve kanunlara uygun yaşar. Yukarıda bildirilenlerin hepsi Ehl-i Sünnet âlimlerinin yazdığı hakiki din kitaplarında mevcuttur. İslamiyyetin öğretilmesine çalışmak, iman edilecek şeyleri, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarında bildirdikleri gibi yaymak ile, ahkâm-ı İslamiyyeyi,yani Allahü tealanın emr ve yasak ettiği şeyleri fıkıh kitaplarına uygun olarak bildirmek ile olur. Evvela,İngiliz casuslarının ve bid’at ehlinin,mezhepsizlerin yalanlarına cevap verilir. Böyle çalışanlara,beden ile hizmet edenler, ve mal ile,söz ve yazı ile ve dua ile yardım edenler de bu sevaba kavuşurlar. Fakat,bu işleri yalnız Allah rızası için,kanunlara uygun olarak yapmak ve fitneye sebep olmamak lazımdır. ’’

İslam âlimlerinin ve evliyanın en büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hz. de buyurmuş ki; ’’ Hakiki İslam âlimi,milletin yanında,bedendeki kalb gibidir. Kalb,temiz,iyi olunca,beden iyi işler yapar. Kalb bozuk olunca,bütün uzuvlar hep kötü iş yapar. Bunun gibi,âlimler iyi ise,,millet de iyi olur,ileriye gider. Onlar bozuk olursa,millet de bozulur,felakete gider. İnsanların seadeti,âlimlerin elinde olduğu gibi,insanları felakete,Cehenneme sürükleyenler de, din adamı şeklinde görünen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi,insanların en iyisidir...Dini dünya isteklerine alet eden,herkesin imanını bozan din adamı da, dünyanın en kötüsüdür. İnsanların seadeti ve felaketi,doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Büyüklerden biri,şeytanı boş oturuyor görüp,sebebini sormuş. Şeytan demiş ki : ( Bu zamanın din adamları,bizim işimizi görüyor. İnsanları yoldan çıkarmak için bize iş bırakmıyorlar

İslam büyüklerinin bu sözlerini naklettikten sonra derim ki; ’’Gerçek İslam âlimlerinin yukarıdaki sözlerine uyulmuş olsaydı ’’15 Temmuz’’ sapıklığı olabilir miydi?! ’’ Tabii ki hayır ! Bundan sonra da,yine bu hakiki İslam âlimlerinin sözlerine,nasihatlerine,kitaplarına uyulmaz,sahip çıkılmazsa, başka başka sapıklıklar mutlaka ortaya çıkacaktır. İngilizlerin kurduğu Vehhabilik (selefilik), yahudilerin kurduğu Şia, bu fitne ve sapıklıkların başlıcalarıdır. ’’ Kur’an İslamı’’ ,’’ Mealcilik’’, ’’Tarihselcilik’’ isimleriyle de boy gösteren bu sapık fitne hareketlerine karşı da uyanık olmak zorundayız. Bunların hepsi,birer potansiyel ’’Fetö’’ hareketidir. İngiliz,Amerikan,İran kaynaklıdırlar. Şeytan da âlimdi ! Ruhaniler aleminin en büyük üstadı idi. Ahiret yılı ile 700 bin yıl Allah’a secde etmiş idi. Allahü teala’ya karşı ’’Ben’’ dedi..Allahın emrini sorguladı ve beğenmedi....İblis oldu...İslam ve Kur’an-ı Kerim konusunda ’’Ben’’ diyenlerin, ’’Bana göre şöyle,böyle’’ diyenlerin ne olduklarını,ne olacaklarını siz düşünün !!!  Siz siz olun,birbirlerine çok benzeseler de,cam parçalarını elmas sanmayın!

Bizden söylemesi !