ABDÜLHAMİD HAN DOSYASI

ABDÜLHAMİD HAN DOSYASI

07/04/2016

 Sultan 2. Abdülhamid Han merhumun mücadelesini, yaptıklarını, düşmanlarını, hangi şekilde, hangi vasıtalarla kendisine saldırdıklarını, düşmanlarının asıl niyet ve maksatlarını bilmeyen, anlamayanlar, bugünleri, Türkiye’nin ve dünyanın bu günkü halini asla anlayamazlar. Bundan dolayı, Abdülhamid Han ile ilgili tüm hakikatleri aktarmak istiyorum. Buna Cennet-mekanın kendi yazdığı mektubu ile başlayacağım.

ABDÜLHAMİD HAN’IN BİR MEKTUBU " Yâ Hû ! Bismillahirrahmanirrahim .

O’ndan yardım dilerim. Hamd,âlemlerin Rabbi olan Allaha, salatların en efdali ve selamların en tamamı Efendimiz, âlemlerin Rabbinin elçisi Muhammed’e,âline ve bütün Eshabına ... Tarikat-ı âliye-i Şazeliyye şeyhi,ruha ve hayata feyz veren, asrın üstadı Şeyh Ebu’ş-Şâmât Mahmud Efendi’ye arizamdır.Salih dualarınızı umarak mübarek ellerinizden öperim.Takdim-i ihtiramdan sonra arz edeyim ki,22 Mayıs tarihli mektubunuzu aldım. Sıhhat ve selamette olmanızdan dolayı Mevla’ya hamd ve şükrettim. Efendim, Allahü tealanın tevfiki ile,evrâd-ı Şazeliyyenin kıratine gece-gündüz devam ediyorum. Dâimi surette kalbî dualarınıza muhtac olduğumu arz ederim. Bu girişten sonra,zat-ı âlinize ve emsalsiz ehl-i semahata ve akl-ı selim sahiplerine, tarihin zimmetindeki bir emanet olarak aşağıdaki mühim meseleyi arz ederim : Ben,Hilafet-i İslamiyyeyi, başka herhangi bir sebep dolayısıyla değil," Jön Türkler" adıyla bilinen İttihad Cemiyetinin baskı ve tehdidiyle bıraktım.Hilafeti terke zorlandım,mecbur bırakıldım.Bu İttihadçılar, mukaddes toprak Filistin’de Yahudiler için millî bir devlet kurulmasına muvafakat etmem konusunda ısrar ettiler. Ancak, bütün ısrarlarına rağmen, bu teklifi kat’i surette kabul etmedim.Nihayet,150 milyon İngiliz altını vaat ettiler.Bu teklifi de kat’i surette reddettim ve kendilerine şu kesin cevabı verdim:" 150 milyon İngiliz altını değil, dünya dolusu altın verseniz, bu teklifinizi asla kabul etmeyeceğim. Ben, Millet-i İslamiyyeye ve Ümmet-i Muhammede 30 seneden fazla hizmet ettim. Müslüman atalarımın ve dedelerimin, Osmanlı Halifelerinin yüzünü kara çıkarmadım.Bu sebeple teklifinizi kesinlikle kabul etmeyeceğim." Bu kat’i cevabımdan sonra hal’im(tahttan indirilmem) konusunda görüş birliği ettiler ve beni Selanik’e göndereceklerini bildirdiler.Bu son teklifi kabul ettim. Mevlaya hamd ettim ve ediyorum ki; mukaddes toprak Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması teklifinden kaynaklanan ebedî ayıbın lekesini Osmanlı Devletine ve Âlem-i İslama sürmeyi kabul etmedim. Bunun üzerine olan oldu.Ben bu sebeple tekrar tekrar Allahü teala’ya hamd-ü sena ediyorum. Ve inanıyorum ki; arz ettiğim hususlar,bu önemli mesele hususunda yeterlidir. Bununla mektubumu bitiriyorum.Mübarek ellerinizden öper, ihtiramımın bütün dost ve kardeşlere selamımın kabulünü rica ve istirham ederim. Üstad-ı muazzamım! Sözü uzattım.Ama,zat-ı âlinizi teferruatlı bilgi sahibi kılma ve sizin de cemaatinizi malumat sahibi kılmanız düşüncesi beni buna itti. Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! 22 Eylül 1329 (1913) Hâdimü’l Müslimin Abdülhamid bin Abdülmecid " Bu mektub, Mecelletü’l Arabî’de neşredilmiştir.(Kuveyt,1972)Dr. Seyyid b. Hüseyin el-Affani’nin Zehru’l Besatin min Mevakıfil-Ulema ve’r-Rabbaniyyin isimli eserinden alınmıştır. (Ben Türkiye Gazetesi Takviminden aldım) Sultan 2. Abdülhamid Han’ı tahttan indirmek için gelen heyetin karşısında, sultanın vakur ve soğukkanlı tutumu hakkında, hadisenin şahidi, kızı Ayşe Sultan diyor ki: " Başkatip Cevat Bey,Milli meclisten heyet geldiğini haber verdi. Babam,"Buyursunlar " dedi. Gelen 4 kişilik heyet içeri girdi. Babamın karşısına sıra ile durup, kısa birer selam verdiler. Babam mukabele etti. Gelenler ARNAVUT ESAT TOPTANİ,LAZ ARİF HİKMET PAŞA,ERMENİ ARAM EFENDİ,YAHUDİ EMANÜEL KARASO EFENDİ idi.

( Devam edecek)